Přijímací řízení do 1. ročníku MOA Rakovník pro školní rok 2024/2025 

 

Přijímání uchazečů ke studiu se řídí: zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, a vyhláškou MŠMT č. 353/2016 Sb., o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání, v platném znění.

 

Obory a počty přijímaných žáků:

1) Obchodní akademie  (63-41-M/02), denní forma vzdělávání - 30 žáků (1 třída) - PDF

2) Obchodní akademie - sportovní management (63-41-M/02), denní forma vzdělávání -                           30 žáků (1 třída) - PDF

2) Ekonomické lyceum  (78-42-M/02), denní forma vzdělávání - 30 žáků (1 třída) - PDF


Přihlášku je nutné podat nejpozději do 20. února 2024. Nepožadujeme lékařské potvrzení o zdravotní způsobilosti uchazeče. Uchazeči se speciálními vzdělávacími potřebami přiloží k přihlášce vyjádření školského poradenského zařízení (např. pro navýšení času k testům). Uchazeč se může přihlásit nejvýše na 3 obory vzdělání. Uchazeč, který koná školní přijímací zkoušku na jinou školu, má možnost v roce 2024 konat jednotnou přijímací zkoušku na MOA Rakovník v obou řádných termínech.

1. termín 12. dubna 2024 (náhradní termín 29. dubna 2024)
2. termín 15. dubna 2024 (náhradní termín 30. dubna 2024)

Forma přijímací zkoušky:

Centrálně zadávané písemné testy jednotné přijímací zkoušky (Centrum) – MAT (70 min) a ČJ (60 min),

Povolené pomůcky: Modře či černě píšící propisovací tužka (nelze používat gumovací pera nebo fixy), u matematiky navíc obyčejná tužka a rýsovací potřeby. U zkoušky je zakázané používat slovníky, Pravidla českého pravopisu či matematicko-fyzikální tabulky.

Kritéria přijetí: 

1) pořadí dle výsledků centrálně zadávaných testů JPZ tvoří 80 % celkového hodnocení,

2) součet bodového hodnocení z testů JPZ nesmí být nižší než 30 bodů,

3) pořadí dle studijních výsledků na ZŠ (průměrný prospěch z 1. a 2. pololetí 8. ročníku ZŠ, 1. pololetí 9. ročníku ZŠ a výsledky z olympiád a soutěží, slovní hodnocení žáka je nutné převést na klasifikaci) tvoří 20 % celkového hodnocení,

4) uchazeč nesmí být hodnocen z žádného předmětu stupněm dostatečným ani nedostatečným.

 

Osobám s českým nebo cizím státním občanstvím, které získaly předchozí vzdělání ve škole mimo území   České republiky, se při přijímacím řízení promíjí na jejich žádost podle § 20 odst. 4 školského zákona přijímací zkouška z českého jazyka, pokud je součástí přijímací zkoušky,

- znalost českého jazyka se otestuje u žáka ústním pohovorem.


Výsledky přijímacího řízení v 1. kole:

Ekonomické lyceum

Obchodní akademie

Obchodní akademie - Sportovní management

Po zveřejnění výsledků přijímacího řízení CERMATem, kde se do celkového hodnocení započítává lepší výsledek z obou termínů, ředitel školy 15. května 2024 na veřejně přístupném místě ve škole a na webových stránkách školy zveřejní pořadí přijatých uchazečů, dle registračních kódů (Dipsy) poslaných na adresu uchazeče.

Rozhodnutí o přijetí/nepřijetí žáka do 1. ročníku se pro školní rok 2024/2025 nezasílá.

Před vydáním rozhodnutí o přijetí/nepřijetí má účastník řízení podle § 36 odst. 3 zákona č. 500/2004 Sb. Správní řád ve znění pozdějších předpisů právo vyjádřit se k podkladům pro vydání rozhodnutí. Nahlížení do spisu je možné 14. května 2024 od 8.00 do 10.00.

Uchazeč může podat odvolání proti rozhodnutí ředitele školy o výsledku přijímacího řízení, a to ve lhůtě 3 pracovních dnů ode dne doručení/zveřejnění rozhodnutí (§ 60e odst. 3 školského zákona).

 

Na základě výsledků přijímacího řízení z 1. kola JPZ a následné volné kapacity v oboru vzdělávání Obchodní akademie (63-41-M/02) vyhlašuje MOA Rakovník 2. kolo přijímacího řízení PZ - text dokumentu,    kriteria pro přijetí .

 

Termín zahájení 2. kola

  • 21. května 2024 – zveřejnění kompletního seznamu škol vypisujících 2. kolo přijímacího řízení bude na stránkách systému i s volnou kapacitou v jednotlivých oborech vzdělání

Termín podání přihlášek do 2. kola

  • do 24. května 2024 – podání přihlášek do 2. kola

Další důležitá data

  • 18. června 2024 – nahlížení do spisu
  • 21. června 2024 – ředitel školy zveřejní výsledky

                                                   

Případné další informace k přijímacímu řízení a studiu na naší škole lze získat na tel. 

313 521 061 nebo na e-mailové adrese: moa@moarako.cz

 

Webové stránky k přijímacímu řízení pro uchazeče a zákonné zástupce:

 • plně elektronické přihlašování uchazečů nebo vytvoření listinné podoby přihlášky prostřednictvím výpisu z informačního systému,
 •  prostředí pro administraci úkonů mezi střední školou a konzervatoří a Centrem pro zjišťování výsledků vzdělávání (CZVV),
 •  rozřazování uchazečů do středních škol a konzervatoří,
 •  zveřejnění výsledků.
 • Webové stránky jsou dostupné na odkaze: www.prihlaskynastredni.cz

 

Zápisové lístky se nepoužívají, rozhodnutí o přijetí a nepřijetí se uchazečům neposílá, uchazeči v systému uvidí své výsledky ve všech oborech, kam podali přihlášku. V případě, že uchazeč nechce nastoupit do oboru vzdělání, kam byl přijat, zpravidla v tomto oboru podá "vzdání se" svého místa a škola vše zaznamená do systému. Teprve poté může uchazeč podat přihlášku do 2. kola PZ.

 

Informace pro uchazeče vzdělávajících se dlouhodobě v zahraničí - odkaz

 

Testová zadání k procvičování - odkaz


Podrobnější informace o přijímacím řízení a úpravě podmínek zkoušek lze získat na stránkách MŠMT, kde jsou průběžně aktualizovány, dále na webových stránkách Centra pro zjišťování výsledků vzdělávání.

 

 

Mgr. Emanuel Vambera

ředitel školy