Přijímací řízení do 1. ročníku MOA Rakovník pro školní rok 2024/2025 - informace se průběžně upravují (podzim 2023) na základě informací vydaných CERMATem a MŠMT.

 

Přijímání uchazečů ke studiu se řídí: zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, a vyhláškou MŠMT č. 353/2016 Sb., o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání, v platném znění.

 

Obory a počty přijímaných žáků:

1) Obchodní akademie – (63-41-M/02), denní forma vzdělávání - 60 studentů (2 třídy)

2) Ekonomické lyceum – (78-42-M/02), denní forma vzdělávání - 30 studentů (1 třída)


Přihlášku je možné předat v kanceláři školy nebo poslat poštou, nejpozději do 1. března 2024. Nepožadujeme lékařské potvrzení o zdravotní způsobilosti uchazeče. Uchazeči se speciálními vzdělávacími potřebami přiloží k přihlášce vyjádření školského poradenského zařízení (např. pro navýšení času k testům). Uchazeč se může přihlásit nejvýše na 2 obory vzdělání. Uchazeč, který koná školní přijímací zkoušku na jinou školu, má možnost v roce 2024 konat jednotnou přijímací zkoušku na MOA Rakovník v obou řádných termínech.

1. termín 12. dubna 2024 (náhradní termín 29. dubna 2024)
2. termín 15. dubna 2024 (náhradní termín 30. dubna 2024)

 

Informace k podávání přihlášky na SŠ a návod k jejímu vyplnění - odkaz


Forma přijímací zkoušky:

Centrálně zadávané písemné testy jednotné zkoušky (Centrum) – MAT (70 min) a ČJ (60 min) a připravují se testy z ANJ.

Kritéria přijetí: 

1) pořadí dle výsledků centrálně zadávaných testů jednotné zkoušky tvoří 80 % celkového hodnocení,

2) pořadí dle studijních výsledků na ZŠ (průměrný prospěch z 1. a 2. pololetí 8. ročníku ZŠ, 1. pololetí 9. ročníku ZŠ a výsledky z olympiád a soutěží) tvoří 20 % celkového hodnocení,

3) uchazeč nesmí být hodnocen z žádného předmětu stupněm nedostatečným.


Výsledky přijímacího řízení:

Po zveřejnění výsledků přijímacího řízení CERMATem, kde se do celkového hodnocení započítává lepší výsledek z obou termínů, ředitel školy do 30. dubna 2024 na veřejně přístupném místě ve škole a na webových stránkách školy zveřejní pořadí přijatých uchazečů, dle registračních kódů poslaných na adresu uchazeče.

Zápisový lístek:

Zápisový lístek obdrží žáci na ZŠ (je možno jej použít pouze 1x) a uchazeči potvrdí svůj zájem odevzdáním zápisového lístku do 10 pracovních dnů od oznámení rozhodnutí o přijetí ke vzdělávání.

V případě nepřijetí žáka lze podat do 3 pracovních dnů odvolání proti rozhodnutí ode dne dodání rozhodnutí (žádost je ke stažení na webových stránkách školy).

Případné další informace k přijímacímu řízení a studiu na naší škole lze získat na tel. 

313 521 061 nebo na e-mailové adrese: moa@moarako.cz

 

Informace pro uchazeče vzdělávajících se dlouhodobě v zahraničí - odkaz

 

Testová zadání k procvičování - odkaz


Podrobnější informace o přijímacím řízení a úpravě podmínek zkoušek lze získat na stránkách MŠMT, kde jsou průběžně aktualizovány, dále na webových stránkách Centra pro zjišťování výsledků vzdělávání.

 

Mgr. Emanuel Vambera

ředitel školy