Přijímací řízení do 1. ročníku MOA Rakovník pro školní rok 2021/22

Přijímání uchazečů ke studiu se řídí: zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, a vyhláškou MŠMT č. 353/2016 Sb., o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání, v platném znění.


Obory a počty přijímaných žáků:

1) Obchodní akademie – (63-41-M/02), denní forma vzdělávání - 60 studentů (2 třídy)

2) Ekonomické lyceum – (78-42-M/02), denní forma vzdělávání - 30 studentů (1 třída)


Přihlášku je možné předat v kanceláři školy nebo poslat poštou, nejpozději do 1. března 2021. Nepožadujeme lékařské potvrzení o zdravotní způsobilosti uchazeče. Uchazeči se speciálními vzdělávacími potřebami přiloží k přihlášce vyjádření školského poradenského zařízení (např. pro navýšení času k testům). Uchazeč se může přihlásit nejvýše na 2 obory vzdělání.

1. termín 12. dubna 2021 (náhradní termín 12. května 2021)
2. termín 13. dubna 2021 (náhradní termín 13. května 2021)


Forma přijímací zkoušky:

Centrálně zadávané písemné testy jednotné zkoušky (Centrum) – matematika a český jazyk.

Kritéria přijetí: 

1) pořadí dle výsledků centrálně zadávaných testů jednotné zkoušky tvoří 80 % celkového hodnocení,

2) pořadí dle studijních výsledků na ZŠ (průměrný prospěch z 1. a 2. pololetí 8. ročníku ZŠ, první pololetí 9. ročníku ZŠ a výsledky z olympiád a soutěží) tvoří 20 % celkového hodnocení,

3) uchazeč nesmí být hodnocen z žádného předmětu stupněm nedostatečným.


Výsledky přijímacího řízení:

Centrum zpřístupní hodnocení uchazeče nejpozději do 28. dubna 2021 a do celkového hodnocení se započítává lepší výsledek z obou termínů. Ředitel školy na veřejně přístupném místě ve škole a na webových stránkách školy zveřejní pořadí  a seznam přijatých uchazečů.


Zápisový lístek
:

Zápisový lístek obdrží žáci na ZŠ (je možno jej použít pouze 1x) a uchazeči potvrdí svůj zájem odevzdáním zápisového lístku do 5 dnů od oznámení rozhodnutí o přijetí ke vzdělávání.

Případné další informace k přijímacímu řízení a studiu na naší škole lze získat na tel. 

313 521 061 nebo na e-mailové adrese: moa@moarako.cz


Podrobnější informace o přijímacím řízení lze získat na stránkách MŠMT, kde jsou průběžně aktualizovány, dále na webových stránkách Centra pro zjišťování výsledků vzdělávání.

 

Mgr. Emanuel Vambera

ředitel školy