Ročníkové práce a SOČ

Třetí ročníky ekonomického lycea každoročně zpracovávají předem dané téma nebo i téma, které mapuje zájmy žáka v ročníkovou práci a ta má i charakter práce SOČ. Žáci ji nejen vypracují pod dohledem garantů, ale také prezentují před ostatními žáky školy a jejich výsledek je hodnocen odbornou porotou. Jedná se o aktivity, které napomáhají žákům orientovat se v informacích, umět je selektovat, následně zpracovat v příslušném formátu a prezentovat na veřejnosti. Rozvíjí to u žáků schopnost komunikovat, předávat vlastní zpracované informace publiku a reagovat též na jejich dotazy. Je to výborná příprava k maturitním zkouškám a případné budoucí praxi žáků.

 

Seznam ročníkových prací pro školní rok 2023/2024.