Maturitní zkoušky na MOA:

 

Oficiální informace o nové maturitě naleznete na https://maturita.cermat.cz/.

Legislativní zázemí nové maturitní zkoušky tvoří školský zákon z roku 2004, který ji kodifikoval, a "maturitní" vyhláška, která blíže specifikuje ustanovení zákona.


Maturitní zkouška se skládá ze SPOLEČNÉ a PROFILOVÉ části:

SPOLEČNÁ ČÁST:

Zkušební předměty společné části maturitní zkoušky jsou určeny Vyhláškou č. 177/2009 Sb. o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách maturitní zkouškou, v platném znění k datu konání zkoušky.

Obchodní akademie + Ekonomické lyceum

a)    český jazyk a literatura - DT

b)    první cizí jazyk (ANJ, NEJ, RUJ) - DT nebo matematika - DT  

PROFILOVÁ ČÁST - povinné a nepovinné zkoušky:

Obchodní akademie:

a) český jazyk - ÚZ, PP

b) první cizí jazyk (ANJ, NEJ, RUJ) - ÚZ, PP (v případě, že si žák nezvolil ve společné části matematiku)

  • povinné zkoušky

c) ekonomika - ÚZ

d) účetnictví - ÚZ

e) praktická zkouška z odborných předmětů - PP (UCE, EKO, ITE)

  • nepovinné zkoušky - matematika+, druhý cizí jazyk nebo matematika (pokud si žák nezvolil ve společné části), společenskovědní základ

 

Ekonomické lyceum:

a) český jazyk - ÚZ, PP

b) první cizí jazyk (ANJ, NEJ, RUJ) - ÚZ, PP (v případě, že si žák nezvolil ve společné části matematiku)

  • povinné zkoušky

c) ekonomika nebo účetnictví - ÚZ,

d) ekonomika nebo účetnictví (jiný předmět než v bodě c), cizí jazyk, matematika, zeměpis, společenskovědní základ (ZSV, PRA), dějepis - ÚZ,

e) praktická zkouška z odborných předmětů - PP (UCE, EKO, ITE).

  • nepovinné zkoušky - žák vybírá maximálně dva předměty z nabídky předmětů v bodě d) kromě toho, který zvolil jako povinný. Žák může také zvolit matematiku+.

Podle §19 a odst. 2 Vyhlášky č. 177/2009 sb., o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách maturitní zkouškou v platném znění, může žák zkoušku z cizího jazyka, ke které se přihlásil v profilové části, nahradit výsledkem standardizované zkoušky podle školského zákona dokládající jazykové znalosti žáka na úrovni B1 nebo vyšší podle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky.

Nabídka zkoušek platí pro jarní i podzimní zkušební období.

K maturitním zkouškám v jarním termínu 2023/2024 se žáci přihlašují do 31. 10. 2023.

Ke společné části maturitní zkoušky v podzimním termínu 2023/2024 se žáci přihlašují do 14. června 2024 vedení školy.


Termíny:

  Jarní termín Podzimní termín
Praktická zkouška z odborných předmětů (EKO, UCE)             17. 4. 2024
      27. 8. 2024
Praktická zkouška z odborných předmětů (ITE)        18. 4. 2024       28. 8. 2024
Didaktické testy          2. - 7. 5. 2024        září 2024
Písemná práce z CJL          9. 4. 2024       29. 8. 2024
Písemná práce z CJ        10. 4. 2024       30. 8. 2024
Ústní zkoušky společné a profilové části        20. - 29. 5. 2024       12. 9. 2024
  • Žáci mají možnost se přihlašovat na výběrovou zkoušku Matematika+ (bližší info na novamaturita.cz)
Podrobné schema didaktických testů - zde
 
Informace k písemným pracím (CJL, CJ, PMZ), k průběhu ÚMZ a hodnocení MZ – zde
 
Školní seznam literárních děl CJL pro školní rok 2023/24 naleznete - zde
 
Škola si vyhrazuje změnu termínů z důvodu nařízení a doporučení Vlády ČR a MŠMT.