Informace k maturitním zkouškám pro rok 2024 budou zveřejněny na podzim školního roku 2023/2024.


Maturita na MOA - 2022/23:

 

Oficiální informace o nové maturitě naleznete na https://maturita.cermat.cz/.

Legislativní zázemí nové maturitní zkoušky tvoří školský zákon z roku 2004, který ji kodifikoval, a "maturitní" vyhláška, která blíže specifikuje ustanovení zákona.


Maturitní zkouška se skládá ze SPOLEČNÉ a PROFILOVÉ části:

SPOLEČNÁ ČÁST:

Zkušební předměty společné části maturitní zkoušky jsou určeny Vyhláškou č. 177/2009 Sb. o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách maturitní zkouškou, v platném znění k datu konání zkoušky.

Obchodní akademie + Ekonomické lyceum

a)    český jazyk a literatura - DT

b)    první cizí jazyk (ANJ, NEJ, RUJ) - DT nebo matematika - DT  

PROFILOVÁ ČÁST - povinné a nepovinné zkoušky:

Obchodní akademie:

a) český jazyk - ÚZ, PP

b) první cizí jazyk (ANJ, NEJ, RUJ) - ÚZ, PP (v případě, že si žák nezvolil ve společné části matematiku)

  • povinné zkoušky

c) ekonomika - ÚZ

d) účetnictví - ÚZ

e) praktická zkouška z odborných předmětů - PP (UCE, EKO, ITE)

  • nepovinné zkoušky - matematika+, druhý cizí jazyk nebo matematika (pokud si žák nezvolil ve společné části), společenskovědní základ

 

Ekonomické lyceum:

a) český jazyk - ÚZ, PP

b) první cizí jazyk (ANJ, NEJ, RUJ) - ÚZ, PP (v případě, že si žák nezvolil ve společné části matematiku)

  • povinné zkoušky

c) ekonomika nebo účetnictví - ÚZ,

d) ekonomika nebo účetnictví (jiný předmět než v bodě c), cizí jazyk, matematika, zeměpis, společenskovědní základ (ZSV, PRA), dějepis - ÚZ,

e) praktická zkouška z odborných předmětů - PP (UCE, EKO, ITE).

  • nepovinné zkoušky - žák vybírá maximálně dva předměty z nabídky předmětů v bodě d) kromě toho, který zvolil jako povinný. Žák může také zvolit matematiku+.

Podle §19 a odst. 2 Vyhlášky č. 177/2009 sb., o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách maturitní zkouškou v platném znění, může žák zkoušku z cizího jazyka, ke které se přihlásil v profilové části, nahradit výsledkem standardizované zkoušky podle školského zákona dokládající jazykové znalosti žáka na úrovni B1 nebo vyšší podle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky.

Nabídka zkoušek platí pro jarní i podzimní zkušební období.

Ke společné části maturitní zkoušky pro podzimní termín se žák přihlašuje do 30. června 2023 vedení školy.


Termíny:

  Jarní termín Podzimní termín
Praktická zkouška z odborných předmětů (EKO, UCE)       
 30. 8 2023
Praktická zkouška z odborných předmětů (ITE)    31. 8. 2023
Didaktické testy              4. - 8. 9. 2023
Písemná práce z CJL      
Písemná práce z CJ      29. 8. 2023
Ústní zkoušky společné a profilové části    12. 9. 2023
  • Žáci mají možnost se přihlašovat na výběrovou zkoušku Matematika+ (bližší info na novamaturita.cz)
Podrobné schema didaktických testů (jaro 2023) - zde
 
Informace k písemným pracím (CJL, CJ, PMZ), k průběhu ÚMZ a hodnocení MZ – zde
 
Škola si vyhrazuje změnu termínů z důvodu nařízení a doporučení Vlády ČR a MŠMT.

 


Kritéria pro výběr literárních děl k ústní zkoušce z ČJL:

Žák vybírá 20 literárních děl s tímto zastoupením:

a) Světová a česká literatura do konce 18. století: min. 2 literární díla,

b) Světová a česká literatura 19. století: min. 3 literární díla,

c) Světová literatura 20. a 21. století: min. 4 literární díla,

d) Česká literatura 20. a 21. století: min. 5 literárních děl.

Minimálně dvěma literárními díly musí být v seznamu žáka zastoupena próza, poezie a drama. Seznam žáka může obsahovat maximálně dvě díla od jednoho autora. Seznam literárních děl, z něhož žák vybírá, sestavuje škola. Minimální celkový počet nabízených literárních děl je 60, horní hranice není stanovena.

Školní seznam literárních děl pro školní rok 2022/23 naleznete zde.

Školní seznam literárních děl pro školní rok 2023/2024 bude upraven a zveřejněn v jarních měsících 2023.