Výsledky přijímacího řízení pro školní rok 2019/2020 ke stažení ZDE

 

Přijímací řízení do 1. ročníku Masarykovy obchodní akademie v Rakovníku pro školní rok 2020/21

Přijímání uchazečů ke studiu se řídí: zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, a vyhláškou MŠMT č. 353/2016 Sb., o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání, v platném znění.

 

Obory a počty přijímaných žáků:

1) Obchodní akademie – (63-41-M/02), denní forma vzdělávání - 60 studentů (2 třídy)

2) Ekonomické lyceum  (78-42-M/02), denní forma vzdělávání - 30 studentů (1 třída)

 

Přijímací řízení bude probíhat odděleně pro oba obory školy. V případě zájmu o oba obory musí uchazeč podat na každý obor samostatnou přihlášku.

Přihlášku podává zletilý uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého žáka řediteli střední školy na tiskopisu předepsaném MŠMT. Tiskopis přihlášky najdete také na webu MŠMT nebo na webových stránkách MOA Rakovník. Součástí přihlášky musí být v případě nezletilého uchazeče jeho souhlasné stanovisko (podpis). Prospěch a ostatní údaje uváděné na přihlášce potvrzuje základní škola. Nepožadujeme lékařské potvrzení o zdravotní způsobilosti uchazeče. Uchazeči se speciálními vzdělávacími potřebami přiloží k přihlášce vyjádření školského poradenského zařízení (např. pro navýšení času k testům). Pro snadnější komunikaci s rodiči doporučujeme uvádět na všech přihláškách e-mail a tel. číslo zákonného zástupce. Přihlášku je možné předat osobně v kanceláři školy nebo poslat poštou, nejpozději do 2. března 2020. Následně uchazeč obdrží registrační číslo, pod kterým bude veden v rámci přijímacího řízení. Uchazeč se může přihlásit nejvýše na 2 obory vzdělání. Obory vzdělání se na obou dvou přihláškách vždy uvádí ve stejném pořadí.

 

Termíny pro JPZ:

1. termín 14. dubna 2020 (náhradní termín 13. května 2020)

2. termín 15. dubna 2020 (náhradní termín 14. května 2020)

 

Forma přijímací zkoušky:

Centrálně zadávané písemné testy jednotné zkoušky (Centrum) – matematika a český jazyk. Zájemci o přijetí na naši školu absolvují pouze centrální jednotnou zkoušku, která se skládá z písemného testu z českého jazyka a literatury a písemného testu z matematiky.

 

Kritéria přijetí: 

a) pořadí dle výsledků centrálně zadávaných testů jednotné zkoušky tvoří 80 % celkového hodnocení, b) pořadí dle studijních výsledků na ZŠ (průměrný prospěch z 1. a 2. pololetí 8. ročníku ZŠ, 1. pololetí 9. ročníku  ZŠ a výsledky z olympiád a soutěží) tvoří 20 % celkového hodnocení, c) uchazeč nesmí být hodnocen z žádného předmětu stupněm nedostatečným.

 

Výsledky přijímacího řízení:

Centrum zpřístupní hodnocení uchazeče nejpozději do 28. dubna 2020 a do celkového hodnocení se započítává lepší výsledek z obou termínů.

Ředitel školy na veřejně přístupném místě ve škole a způsobem umožňujícím dálkový přístup do 2 dnů po obdržení výsledků z Centra zveřejní pořadí uchazečů a seznam přijatých uchazečů (pod registračními čísly). Zveřejněním seznamu se považují rozhodnutí o přijetí za oznámená. Nepřijatým uchazečům bude odesláno písemné rozhodnutí o nepřijetí. 

 

Zápisový lístek:

Svůj úmysl vzdělávat se ve střední škole musí přijatý uchazeč potvrdit doručením zápisového lístku řediteli školy, a to do 10 pracovních dnů ode dne, kdy bylo oznámeno rozhodnutí o přijetí ke vzdělávání. Pokud lhůta marně uplyne, zanikají právní účinky rozhodnutí o přijetí. Zápisový lístek obdrží žáci na ZŠ (je možno jej použít pouze 1x). Výjimkou je případ, kdy chce uchazeč uplatnit zápisový lístek ve škole, kam byl přijat na základě odvolání.

 

Případné další informace k přijímacímu řízení a studiu na naší škole lze získat na tel. 313 521 061 nebo na e-mailové adrese: moa@moarako.cz