Maturita na MOA - 2016/17:

Oficiální informace o nové maturitě naleznete na www.novamaturita.cz .

Legislativní zázemí nové maturitní zkoušky tvoří školský zákon z roku 2004, který ji kodifikoval, a "maturitní" vyhláška, která blíže specifikuje ustanovení zákona.

Školský zákon:

Maturitní vyhláška:

Maturitní zpravodaj: č. 39 – Maturita v roce 2017


Maturitní zkouška se skládá ze SPOLEČNÉ a PROFILOVÉ části:

SPOLEČNÁ ČÁST:

Zkušební předměty společné části maturitní zkoušky jsou určeny Vyhláškou č. 177/2009 Sb. o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách maturitní zkouškou, v platném znění k datu konání zkoušky. Více na http://www.novamaturita.cz/zaci-a-rodice.html

PROFILOVÁ ČÁST - povinné a nepovinné zkoušky:

Obchodní akademie:

  • povinné zkoušky - 3

a) ekonomika - ústní zkouška,

b) účetnictví - ústní zkouška,

c) praktická zkouška z odborných předmětů - písemná zkouška (UCE, EKO, ITE)

  • nepovinné zkoušky - matematika, druhý cizí jazyk, společenskovědní základ - ústní zkoušky (žák vybírá maximálně dva předměty z nabídky).

Ekonomické lyceum:

  • povinné zkoušky - 3

a) ekonomika nebo účetnictví - ústní zkouška,

b) ekonomika nebo účetnictví (jiný předmět než v bodě a), matematika nebo zeměpis nebo druhý cizí jazyk nebo společenskovědní základ nebo dějepis - ústní zkouška,

c) praktická zkouška z odborných předmětů - písemná zkouška (UCE, EKO, ITE).

  • nepovinné zkoušky - žák vybírá maximálně dva předměty z nabídky předmětů v bodě b) kromě toho, který zvolil jako povinný.

Podle §19 a odst. 2 Vyhlášky č. 177/2009 sb., o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách maturitní zkouškou v platném znění, může žák zkoušku z cizího jazyka, ke které se přihlásil v profilové části, nahradit výsledkem standardizované zkoušky podle školského zákona dokládající jazykové znalosti žáka na úrovni B1 nebo vyšší podle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky.

Přehlednou tabulku s nabídkou maturitních předmětů na MOA naleznete zde.

Nabídka zkoušek platí pro jarní i podzimní zkušební období.


Termíny:

Praktická zkouška z odborných předmětů - 10. 4. 2017 (UCE, EKO), 12. 4. 2017 (ITE)

Společná část - písemné zkoušky - Sdělení MŠMT

Ústní zkoušky společné a profilové části - od 16. 5. 2017 (OA) a od 22. 5. 2017 (EL)


Kritéria pro výběr literárních děl k ústní zkoušce z ČJL:

Žák vybírá 20 literárních děl s tímto zastoupením:

a) Světová a česká literatura do konce 18. století: min. 2 literární díla,

b) Světová a česká literatura 19. století: min. 3 literární díla,

c) Světová literatura 20. a 21. století: min. 4 literární díla,

d) Česká literatura 20. a 21. století: min. 5 literárních děl.

Minimálně dvěma literárními díly musí být v seznamu žáka zastoupena próza, poezie a drama. Seznam žáka může obsahovat maximálně dvě díla od jednoho autora. Seznam literárních děl, z něhož žák vybírá, sestavuje škola. Minimální celkový počet nabízených literárních děl je 60, horní hranice není stanovena.

Školní seznam literárních děl pro školní rok 2016/17 naleznete zde.


Matematika+ ve školním roce 2016/2017 (výběrová zkouška):

Žák se k této zkoušce hlásí sám přes www.vpz.cermat.cz v období od 1. do 15. 1. 2017. Registruje se pomocí autentizačního výpisu z přihlášky. Termín konání je 5. - 9. 5. 2017. Výsledky budou zpřístupněny 20. 5. 2017 formou samostatného výpisu DT.

Více na http://www.novamaturita.cz/matematika-1404036723.html