Maturita na MOA - 2018/19:

Oficiální informace o nové maturitě naleznete na www.novamaturita.cz .

Legislativní zázemí nové maturitní zkoušky tvoří školský zákon z roku 2004, který ji kodifikoval, a "maturitní" vyhláška, která blíže specifikuje ustanovení zákona.

Školský zákon:

Maturitní vyhláška:

Maturitní zpravodaj: č.43 - Maturita v roce 2018


Maturitní zkouška se skládá ze SPOLEČNÉ a PROFILOVÉ části:

 

SPOLEČNÁ ČÁST:

Zkušební předměty společné části maturitní zkoušky jsou určeny Vyhláškou č. 177/2009 Sb. o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách maturitní zkouškou, v platném znění k datu konání zkoušky. Více na http://www.novamaturita.cz/zaci-a-rodice.html

 Obchodní akademie + Ekonomické lyceum

a)    český jazyk a literatura (PP, DT, ÚZ)

b)    první cizí jazyk – ANJ, NEJ, RUJ (PP, DT, ÚZ) nebo matematika (DT)

 

PROFILOVÁ ČÁST - povinné a nepovinné zkoušky:

Obchodní akademie:

  • povinné zkoušky - 3

a) ekonomika - ústní zkouška,

b) účetnictví - ústní zkouška,

c) praktická zkouška z odborných předmětů - písemná zkouška (UCE, EKO, ITE) - hodnocení POZ

  • nepovinné zkoušky - matematika, matematika+ druhý cizí jazyk, společenskovědní základ - ústní zkoušky (žák vybírá maximálně dva předměty z nabídky).

Ekonomické lyceum:

  • povinné zkoušky - 3

a) ekonomika nebo účetnictví - ústní zkouška,

b) ekonomika nebo účetnictví (jiný předmět než v bodě a), matematika nebo zeměpis nebo druhý cizí jazyk nebo společenskovědní základ nebo dějepis - ústní zkouška,

c) praktická zkouška z odborných předmětů - písemná zkouška (UCE, EKO, ITE).

  • nepovinné zkoušky - žák vybírá maximálně dva předměty z nabídky předmětů v bodě b) kromě toho, který zvolil jako povinný. Žák může také zvolit matematiku+.

Podle §19 a odst. 2 Vyhlášky č. 177/2009 sb., o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách maturitní zkouškou v platném znění, může žák zkoušku z cizího jazyka, ke které se přihlásil v profilové části, nahradit výsledkem standardizované zkoušky podle školského zákona dokládající jazykové znalosti žáka na úrovni B1 nebo vyšší podle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky.

Přehlednou tabulku s nabídkou maturitních předmětů na MOA naleznete zde.

Nabídka zkoušek platí pro jarní i podzimní zkušební období.


 

Termíny:

Písemná práce z českého jazyka - 10. 4. 2019

Písemná práce z cizího jazyka - 11. 4. 2019

Praktická zkouška z odborných předmětů - 16. 4. 2019 (UCE, EKO), 17. 4. 2019 (ITE)

Didaktické testy od 2. 5. 2019

  • Pokud má žák doporučení pro PUP, jeho platnost je max. 24 měsíců od vystavení poradnou a škole musí být předloženo do 31. 10. 2018
  • Žáci mají možnost se přihlašovat na výběrovou zkoušku Matematika+ (bližší info na www.novamaturita.cz)

Ústní zkoušky společné a profilové části - 27. 5. 2018 - 31. 5. 2018


 
Kritéria pro výběr literárních děl k ústní zkoušce z ČJL:

Žák vybírá 20 literárních děl s tímto zastoupením:

a) Světová a česká literatura do konce 18. století: min. 2 literární díla,

b) Světová a česká literatura 19. století: min. 3 literární díla,

c) Světová literatura 20. a 21. století: min. 4 literární díla,

d) Česká literatura 20. a 21. století: min. 5 literárních děl.

Minimálně dvěma literárními díly musí být v seznamu žáka zastoupena próza, poezie a drama. Seznam žáka může obsahovat maximálně dvě díla od jednoho autora. Seznam literárních děl, z něhož žák vybírá, sestavuje škola. Minimální celkový počet nabízených literárních děl je 60, horní hranice není stanovena.

Školní seznam literárních děl pro školní rok 2018/19 naleznete zde.


Více na http://www.novamaturita.cz/matematika-1404036723.html